text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

S dárcovstním a sponzoringem se pojí několik legislativních pravidel, které se vyplatí znát a které můžou mít značný přínos i pro vás. Být sponzorem či dárcem se totiž vyplatí. Jak?

Neziskové organizace mohou podpořit všichni občané, a to jako:

A. fyzické osoby – jednotlivci

B. podnikatelé (fyzické osoby s ičem)

C. firmy a organizace (právnické osoby)

Darování neziskové organizaci:

Musí být vždy uveden účel daru, tyto účely jsou taxativně vymezeny zákonem o daních z příjmů (z. č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1), jako příklad možno uvést zejména dary na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární a charitativní.

A. Fyzické osoby – jednotlivci

Hodnotu darů lze odečíst od základu daně, pokud úhrnná hodnota darů za ten který kalendářní rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí aspoň 1000Kč.

Lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

Pokud si podáváte své vlastní daňové přiznání, odečet uplatníte právě v něm. Pokud vám jej zpracovává zaměstnavatel, pak potřebujete potvrzení o poskytnutí daru (darovací smlouva nebo, pokud jde o hotovost, příjmový doklad), toto potvrzení jednou ročně (do poloviny února) za celý předchozí rok předložíte mzdové účtárně, snížení daňového základu by se mělo projevit už v březnové výplatě.

B. Podnikatelé – OSVČ

Platí stejné podmínky jako pro fyzické osoby – hodnotu darů lze odečíst od základu daně, pokud přesáhne 2% ze základu daně nebo činí aspoň 1000Kč; odečíst lze nejvýše 10% ze základu daně.

Odečet uplatní podnikatelé ve svém daňovém přiznání.

C. Firmy a organizace – právnické osoby

Musí existovat darovací smlouva, ve které musí být uveden účel daru – zákon uznává v podstatě stejné účely, jako je tomu u darování fyzických osob. Tyto účely jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů, v § 20 odst. 8 – například se jedná o dary na účely sociální, ekologické nebo humanitární. Tento odpočet nemohou uplatnit ti poplatníci, kteří nebyli založení nebo zřízení za účelem podnikání.

Základ daně lze snížit nejvýše o 5% základu daně.

Hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) musí činit aspoň 2000Kč.

Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné DPH z hodnoty daru odvést.

Co je hodnota daru? Hodnotou daru je nejvýše daňová zůstatková cena hmotného majetku (§29 odst. 2 zákona o daních z příjmů) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle účetních předpisů u ostatního majetku.


Darování konkrétní osobě/ klientovi organizace:

Jedná se o dary fyzickým osobám s bydlištěm V ČR, které jsou poživateli invalidního důchodu na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami či na rehabilitační a kompenzační pomůcky (uvedené v § 33 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení) nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.
Pro tyto dary platí shodné podmínky jako pro dar neziskové organizaci.
Relevantní právní ustanovení: opět zákon o daních z příjmů, § 15 odst. 1, je-li dárce fyzická osoba, tentýž zákon, § 20 odst. 8, je-li dárcem osoba právnická.

Sponzoring

Sponzoring leží někde na pomezí darování a poskytování služeb. Měl by být upraven smlouvou o reklamě. Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a jako takové se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena“ za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).

Stáhněte si:

vzor darovací smlouvy

Užitečné odkazy:

Daňový kalkulátor:

http://www.nadacepartnerstvi.cz/danovy-kalkulator

Další informace:

http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d26198v34563-danove-a-ucetni-souvislosti-daru-reklam-a-sponzorstvi/

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru